Informujemy, że od 3 marca 2020 roku w ramach PSF rozpoczną się nabory dedykowane wyłącznie osobom samozatrudnionym.

Pod pojęciem „osoby samozatrudnionej” należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą żadnych pracowników.

Inne formy prawne przedsiębiorstw, tj. spółka cywilna i spółki regulowane przez prawo handlowe, które nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o ww. wsparcie w ramach naborów przeznaczonych dla samozatrudnioonych.

W związku z powyższym w ramach ww. naborów dedykowanych wprowadzone zostało obligatoryjne Oświadczenie o samozatrudnieniu, które można pobrać w Dokumentach.