Aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych w naborze od 22 lipca 2019

Informujemy, że w naborze przewidzianym w dniach 22-28 lipca 2019r. obowiązywać będą nowe dokumenty zgłoszeniowe: Regulamin naboru do projektu Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Nowe wzory dokumentów są zgodne z uchwałą nr 63 Komitetu Sterującego PSF z 24 czerwca br w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 […]

Lista fiszek w ramach puli naboru 1 lipca 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 01-07.07.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę wniosku). […]

Różne godziny rozpoczęcia naboru fiszek dla poszczególnych operatorów

Informujemy, że w naborze fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych, planowanych na 1-5 lipca 2019 będą obowiązywać różne godziny rozpoczęcia naboru dla poszczególnych operatorów: Fundusz Górnośląski (projekt pt. Usługi rozwojowe dla śląskich firm II) od godziny 8:00; Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki od godziny 10:00; Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach od godziny 12:00; Wyższa Szkoła […]

Przypominamy, o nowym terminie naboru: 1.07.2019 od godz 8.00.

Informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe Przedsiębiorcy przygotowane dla naboru w dn. 24.06.2019, są ważne. Nie ma potrzeby dokonywania zmian w dokumentach zgłoszeniowych, zaświadczeniach/oświadczeniach.     Ponownie potwierdzamy, że w naborze 1-7.07.2019: Usługi rozwojowe zaczynające się w okresie 24-31 sierpnia 2019r. będą kwalifikowane Zaświadczenia z US, ZUS/KRUS, które byłyby ważne w okresie 24-30 czerwca 2019r, ale straciły ważność, będą […]

Przesunięcie naboru fiszek na 1.07.2019

W związku z brakiem pełnej funkcjonalności systemu SEKAP umożliwiającej poprawne składanie Fiszek PSF, co wynika z przyczyn niezależnych od Operatora oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, informujemy o przesunięciu terminu naboru fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych na poniedziałek 1 lipca 2019 od godziny 8:00. Nabory dotyczą następujących operatorów:• Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp. […]

Nabór do PSF – najczęstsze błędy podczas rekrutacji

W związku z powtarzającymi się błędami popełnianymi przez Przedsiębiorców podczas aplikowania o dofinansowanie na usługi rozwojowe przypominamy: 1. Fiszka wniosku jest wysłana elektronicznie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru tj. od godziny 8.00. WAŻNE ! Fiszka jest podpisywana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG. nie wcześniej niż […]

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 27.05-02.06.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę wniosku). […]

Zakończenie naboru fiszek wniosków

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 27.05-02.06.2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana w dniu dzisiejszym po godz. 15.00. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP.

Dostępność fiszek wniosków w systemie SEKAP

Informujemy, że fiszki, które są wypełniane i składane przez przedsiębiorców w systemie SEKAP, w odpowiedzi na nabory wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych prowadzone przez Operatorów PSF, udostępniane będą w SEKAPie przed uruchomieniem danego naboru. W okresie prowadzenia naboru przez konkretnego Operatora w systemie SEKAP dostępna będzie wyłącznie fiszka dotycząca tego właśnie Operatora.