Krok 1

Zapoznaj się z Regulaminem naboru do projektu oraz opisem systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim i sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania do usług rozwojowych.

Krok 2

W ramach projektu dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, zatem wyszukaj tam interesującą Cię usługę.

Zarejestruj również swoją firmę i pracowników w Bazie.

Krok 3

Przygotuj formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z załącznikami.
Dokumenty ułóż w podanej niżej kolejności.

 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy oraz załączniki:
  1. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy);
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis – w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną;
  4. kopia umowy spółki cywilnej lub jawnej (jeśli dotyczy) – potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
  5. wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych Przedsiębiorcy – KRS lub CEIDG;
  6. pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) z podpisem notarialnie poświadczonym – oryginał;
  7. zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki;
  8. zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  9. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki;
  10. formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową wraz z następującymi załącznikami:
   1. zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – kopia potwierdzona zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
   2. karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych.
  11. oświadczenie o braku równoległego aplikowania
  12. oświadczenie o niekorzystaniu z systemu PSF w województwie śląskim.

Dokumenty musisz złożyć:

 • w jednym egzemplarzu
 • w okresie trwania naboru. Z terminami naborów zapoznaj się w harmonogramie.
 • nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych.
Wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie. 

Dokumenty dostarcz do jednego z Punktów Obsługi Klienta (POK):

 1. Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice,
 2. Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Kazimierza Pułaskiego 12, 42-300 Myszków
 3. Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Bielska 9, 43-340 Kozy,
 4. Katowicka  Specjalna  Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Muzealna 1/1, 44-240 Żory

Krok 4

Dalsze czynności przebiegać będą zgodnie z Harmonogramem oceny dokumentów zgłoszeniowych Przedsiębiorcy.