Krok 1

Zapoznaj się z Regulaminem naboru do projektu oraz opisem systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim i sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania do usług rozwojowych.

Krok 2

W ramach projektu dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, zatem wyszukaj tam interesującą Cię usługę.

Zarejestruj również swoją firmę i pracowników w Bazie.
Brak profilu instytucjonalnego oraz profilu indywidualnego osoby kierowanej na usługę jest podstawą pozostawienia dokumentów bez rozpatrzenia.

Krok 3

Załóż konto Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) jeżeli Twoja firma jeszcze go nie posiada.
Konto będzie niezbędne do wysłania fiszki projektowej (więcej w kroku 5).

Jeżeli osoba/osoby upoważnione do reprezentacji firmy nie dysponują kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinny go uzyskać lub wystąpić o profil zaufany (bezpłatny) e-PUAP. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl przez bankowość elektroniczną wybranych banków.

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany będzie niezbędny do podpisania fiszki projektowej (więcej w kroku 4).

Informacje jak korzystać z systemu SEKAP dostępne są TUTAJ.

Krok 4

Przygotuj fiszkę projektową.
Pomoże Ci w tym ta instrukcja.

Pamiętaj, że fiszkę możesz złożyć tylko w okresie naboru między godziną 8:00 a 15:00, aby była wzięta pod uwagę przy ustalaniu kolejności wpływu wniosków.
Harmonogram naborów dostępny jest tu.

Po zakończeniu naboru lub po przekroczeniu puli naboru o 10% Operator publikuje Podstawową listę fiszek.
Lista ta zawiera listę fiszek mieszczących się w puli naboru (oznaczone na zielono) oraz listę rezerwową (oznaczone na pomarańczowo).

Krok 5

Przygotuj formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z załącznikami.
Wykorzystaj wzory dokumentów wyłącznie z naszej strony


Poza formularzami będą potrzebne:

 • wydruk fiszki wniosku (nie wymagane, ale zalecane – patrz krok 5)
 • wydruk UPP fiszki (nie wymagane, ale zalecane – patrz krok 5)
 • kopia umowy spółki cywilnej lub jawnej (jeśli dotyczy) – potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
 • pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) z podpisem notarialnie poświadczonym – oryginał;
 • zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – kopia potwierdzona zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
 • inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi);
 • karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych;

Do podpisania umowy o dofinansowanie konieczne będą:

 • zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki;

Zaświadczenia nie mogą być starsze niż 3 miesiące.

Krok 6

W ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia Podstawowej listy fiszek, jeżeli Twoja fiszka znajduje się w puli naboru (jest oznaczona na zielono), dostarcz w formie papierowej przygotowane dokumenty.

Dokumenty dostarcz do jednego z Punktów Obsługi Klienta (POK):

 1. Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice,
 2. Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Kazimierza Pułaskiego 12, 42-300 Myszków
 3. Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Bielska 9, 43-340 Kozy,
 4. Katowicka  Specjalna  Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Muzealna 1/1, 44-240 Żory

Obecnie, ze względu na ograniczenia obsługi bezpośredniej klientów wynikające z ogłoszonego stanu epidemii, dokumenty należny nadać pocztą na adres Biura Projektu:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach,
al. Roździeńskiego 188,
40-203 Katowice,

Przedsiębiorcy którzy nie dostarczą dokumentów w terminie uwalniają środki na korzyść fiszek z listy rezerwowej.

Na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek Operator sporządza i publikuje Ostateczną listę fiszek.
Na ostatecznej liście fiszek wskazuje się fiszki, do których nie dostarczono dokumentów zgłoszeniowych.
Suma środków zarezerwowanych pierwotnie na dofinansowanie tych fiszek zostaje uwolniona i przeznaczona na dofinansowanie kolejnych fiszek, które w ramach podstawowej listy fiszek zostały przyjęte i zarejestrowane poza dostępną wartością dofinansowania (w części rezerwowej listy).
Ostateczna lista fiszek obejmuje kolejne fiszki (zgodnie z kolejnością ich wpływu) do momentu wyczerpania uwolnionej wartości dofinansowania.

Jeżeli Twoja fiszka weszła do puli dofinansowania z listy rezerwowej w ramach uwolnionej kwoty masz 2 dni robocze od opublikowania listy na dostarczenie dokumentów.

Wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie. 


Krok 7

Dalsze czynności przebiegać będą zgodnie z Harmonogramem oceny dokumentów zgłoszeniowych Przedsiębiorcy.