Krok 1

Zapoznaj się z Regulaminem naboru do projektu oraz opisem systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim i sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania do usług rozwojowych.

Krok 2

W ramach projektu dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, zatem wyszukaj tam interesującą Cię usługę.

Zarejestruj również swoją firmę i pracowników w Bazie.
Brak profilu instytucjonalnego oraz profilu indywidualnego osoby kierowanej na usługę jest podstawą pozostawienia dokumentów bez rozpatrzenia.

Krok 3

Załóż konto ePUAP jeżeli Twoja firma jeszcze go nie posiada.
Jeżeli fiszkę wysłać ma inna osoba niż upoważniona do jej podpisania zalecane jest utworzenie profilu firmowego ePUAP (instrukcja dostępna na www.gov.pl).
Konto będzie niezbędne do wysłania fiszki projektowej (więcej w kroku 4).

Jeżeli osoba/osoby upoważnione do reprezentacji firmy nie dysponują kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinny go uzyskać lub wystąpić o profil zaufany (bezpłatny) e-PUAP. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną wybranych banków.

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany będzie niezbędny do podpisania fiszki projektowej (więcej w kroku 4).

Informacje jak korzystać z systemu ePUAP dostępne są TUTAJ.

Krok 4

Przygotuj fiszkę wniosku.
Pomoże Ci w tym ta instrukcja.

Pamiętaj, że fiszkę możesz dostarczyć tylko w okresie naboru między godziną 8:00 a 15:00, aby była wzięta pod uwagę przy ustalaniu kolejności wpływu wniosków.
Harmonogram naborów dostępny jest tu.

Po zakończeniu naboru lub po przekroczeniu puli naboru o 10% Operator publikuje Podstawową listę fiszek.
Lista ta zawiera listę fiszek mieszczących się w puli naboru (oznaczone na zielono) oraz listę rezerwową (oznaczone na pomarańczowo).

Krok 5

Jeżeli fiszka Twojej firmy znajduję się w strefie zielonej listy przygotuj formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z załącznikami.
Wykorzystaj wzory dokumentów wyłącznie z naszej strony


Poza formularzami będą potrzebne:

 • kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy) – potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
 • pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) z podpisem notarialnie poświadczonym – oryginał;
 • zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – kopia potwierdzona zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
 • inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi);
 • karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych;

Do podpisania umowy o dofinansowanie konieczne będą:

 • zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki;

Zaświadczenia nie mogą być starsze niż 3 miesiące.

Krok 6

W ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia Podstawowej listy fiszek, jeżeli Twoja fiszka znajduje się w puli naboru (jest oznaczona na zielono), dostarcz w formie papierowej przygotowane dokumenty.

Obecnie, ze względu na ograniczenia obsługi bezpośredniej klientów wynikające z ogłoszonego stanu epidemii, dokumenty należny nadać pocztą na adres Biura Projektu:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach,
al. Roździeńskiego 188,
40-203 Katowice

Dla skutecznego doręczenia liczy się data nadania.

Przedsiębiorcy którzy nie dostarczą dokumentów w terminie uwalniają środki na korzyść fiszek z listy rezerwowej.

Na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek Operator sporządza i publikuje Ostateczną listę fiszek.
Na ostatecznej liście fiszek wskazuje się fiszki, do których nie dostarczono dokumentów zgłoszeniowych.
Suma środków zarezerwowanych pierwotnie na dofinansowanie tych fiszek zostaje uwolniona i przeznaczona na dofinansowanie kolejnych fiszek, które w ramach podstawowej listy fiszek zostały przyjęte i zarejestrowane poza dostępną wartością dofinansowania (w części rezerwowej listy).
Ostateczna lista fiszek obejmuje kolejne fiszki (zgodnie z kolejnością ich wpływu) do momentu wyczerpania uwolnionej wartości dofinansowania.

Jeżeli Twoja fiszka weszła do puli dofinansowania z listy rezerwowej w ramach uwolnionej kwoty masz 2 dni robocze od opublikowania listy na dostarczenie dokumentów.

Wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie. 


Krok 7

Dalsze czynności przebiegać będą zgodnie z Harmonogramem oceny dokumentów zgłoszeniowych Przedsiębiorcy.