Krok 1

Zapoznaj się z Regulaminem naboru do projektu oraz opisem systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim i sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania do usług rozwojowych.

Krok 2

W ramach projektu dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, zatem wyszukaj tam interesującą Cię usługę.

Zarejestruj również swoją firmę i pracowników w Bazie.
Brak profilu instytucjonalnego oraz profilu indywidualnego osoby kierowanej na usługę jest podstawą pozostawienia dokumentów bez rozpatrzenia.

Krok 3

Załóż konto Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) jeżeli Twoja firma jeszcze go nie posiada.
Konto będzie niezbędne do wysłania fiszki projektowej (więcej w kroku 5).

Jeżeli osoba/osoby upoważnione do reprezentacji firmy nie dysponują kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinny go uzyskać lub wystąpić o profil zaufany (bezpłatny) e-PUAP. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl przez bankowość elektroniczną wybranych banków.

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub jprofil zaufany będzie niezbędny do podpisania fiszki projektowej (więcej w kroku 5).

Informacje jak korzystać z systemu SEKAP dostępne są TUTAJ.

Krok 4

Przygotuj formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wraz z załącznikami.
Wykorzystaj wzory dokumentów wyłącznie z naszej strony

Poza formularzami będą potrzebne:

 • wydruk fiszki wniosku (patrz krok 5)
 • wydruk UPP fiszki (patrz krok 5)
 • kopia umowy spółki cywilnej lub jawnej (jeśli dotyczy) – potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
 • wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych Przedsiębiorcy – KRS lub CEIDG;
 • pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) z podpisem notarialnie poświadczonym – oryginał;
 • zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki;
 • zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki;
 • zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – kopia potwierdzona zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentacji Przedsiębiorcy;
 • karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych;

Krok 5

Przygotuj fiszkę projektową.
Pomoże Ci w tym ta instrukcja.

Pamiętaj, że fiszkę podpisać i przesłać możesz tylko w okresie naboru między godziną 8:00 a 15:00, aby była wzięta pod uwagę przy ustalaniu kolejności wpływu wniosków.

Krok 6

W ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia listy fiszek dostarcz w formie papierowej dokumenty przygotowane w kroku 4.

Dokumenty dostarcz do jednego z Punktów Obsługi Klienta (POK):

 1. Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice,
 2. Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Kazimierza Pułaskiego 12, 42-300 Myszków
 3. Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Bielska 9, 43-340 Kozy,
 4. Katowicka  Specjalna  Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Muzealna 1/1, 44-240 Żory
Wypełnienie i złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie. 


Krok 7

Dalsze czynności przebiegać będą zgodnie z Harmonogramem oceny dokumentów zgłoszeniowych Przedsiębiorcy.