W związku z powtarzającymi się błędami popełnianymi przez Przedsiębiorców podczas aplikowania o dofinansowanie na usługi rozwojowe przypominamy:

1.

Fiszka wniosku jest wysłana elektronicznie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru tj. od godziny 8.00.

WAŻNE !
Fiszka jest podpisywana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG. nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru tj. od godziny 8.00 . Fiszki podpisane wcześniej nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

2.

Po elektronicznym złożeniu fiszki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej do Operatora w terminie dwóch dni roboczych od dnia elektronicznego złożenia fiszki.

Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

WAŻNE! 
W przypadku nie dostarczenia papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych do Operatora, w przeciągu 2 dni roboczych od daty elektronicznego złożenia fiszki, która została złożona przed wyczerpaniem alokacji, Operator pozostawia dokumenty zgłoszeniowe bez rozpatrzenia.