Pytania i Odpowiedzi

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę, jak to działa?
Gdy nie ma w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) usługi, którą zainteresowany jest przedsiębiorca, możliwe jest złożenie przez niego zamówienia na konkretną usługę rozwojową. Można to zrobić zarówno z profilu Uczestnika indywidualnego, jak i Uczestnika instytucjonalnego.
Dodanie zapotrzebowania na usługę rozwojową odbywa się poprzez wybranie z „Modułu użytkownika” zakładki „Moje usługi”, a następnie „Dodaj zamówienie na usługę”. Informacja o braku odpowiedniego szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych trafia na tablicę ogłoszeń widoczną dla firm szkoleniowych zarejestrowanych w BUR. Gdy firma zdecyduje się szkolenie przeprowadzić, skontaktuje się z przedsiębiorcą, który zgłosił zapotrzebowanie, równocześnie zamieszczając informację o  szkoleniu w Bazie.

Wiem u kogo chcę się przeszkolić, ale tej firmy nie ma w bazie?
Jeśli w ofercie Bazy nie ma konkretnego organizatora szkoleń,  przedsiębiorca może się z nim skontaktować, by ten zarejestrował się w BUR i zamieścił tam swoją ofertę. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu 8.2.3: „wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności BUR”. Ponadto, kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej jest możliwe tylko w przypadku, gdy zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR (pkt 17 ww. załącznika). W pkt 29 czytamy, iż „Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do BUR (RUR) za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty spełniające wymogi”.

Czy przeprowadzenie  szkolenia zamkniętego dla pracowników mojej firmy w siedzibie mojej firmy jest możliwe?
Istnieje taka możliwość. Należy skontaktować się z firmą szkoleniową i z nią ustalić szczegóły, by mogła wprowadzić Kartę Usługi do Bazy. Równocześnie można zastrzec, aby informacja o szkoleniu była niewidoczna dla innych użytkowników Bazy ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, konkurencję, itd.  Informacja o tym pojawi się w module użytkownika „Usługi dedykowane”.

Czy przedsiębiorca sam może szkolić swoich pracowników i uzyskać na to dofinansowanie?
Nie, nie może z kilku powodów. A mianowicie, w Opisie systemu wdrażania PSF w woj. śląskim znajduje się zapis, że: (…) nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

  • udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki,
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto, nie ma możliwości aby przedsiębiorca sam sobie wystawił fakturę za usługę, a jest ona potrzebna do rozliczenia i uzyskania dofinansowania.

Czy można wziąć udział w kilku szkoleniach? Czy szkolenia muszą być prowadzone przez jedną firmę szkoleniową?
W ramach projektu PSF nie obowiązuje jednorazowość wsparcia. Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe. Szkolenia nie muszą być prowadzone przez jedną jednostkę szkoleniową. Przedsiębiorca ma  możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych, które odpowiadają na indywidualne potrzeby rozwojowe firmy.

Czy prowadząc jednoosobową działalność mogę ubiegać się o wsparcie w ramach projektu?
Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można ubiegać się o dofinansowanie na usługi rozwojowe w ramach projektu: „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”.

Czy można realizować szkolenia wyjazdowe – czy nocleg uczestników szkolenia oraz posiłek (śniadanie, obiad, kolacja) jest kwalifikowalny?
W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu PSF w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Czy Fundusz Górnośląski S.A. obsługuje firmy jedynie z Katowic?
Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator PSF obejmuje swoim zasięgiem całe województwo śląskie.
W ramach projektu „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II”   do dyspozycji przedsiębiorców są Punkty Obsługi Klientów wskazane na podstronie „Punkty Obsługi Klientów„.

Jeżeli otrzymam dotację na przeszkolenie pracownika a on się potem zwolni to czy ponoszę jakieś konsekwencje?
Osoba korzystająca z usługi rozwojowej musi pozostawać w stosunku pracy (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, itd.) przez cały czas trwania danej usługi. Przedsiębiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności, gdy po tym okresie pracownik się zwolni bądź zostanie zwolniony.

Czy mogę wysłać na szkolenie pracownika zatrudnionego na pół etatu w mojej firmie?
W projekcie PSF obowiązuje szeroka definicja pracownika. Są to osoby nie tylko zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również umowy cywilno-prawnej. Z usług rozwojowych mogą korzystać także właściciele, wspólnicy, partnerzy, itd. W przypadku umów o pracę nie ma znaczenia wymiar etatu, czas trwania umowy oraz jej rodzaj (okres próbny, czas określony itd.). Projekt umożliwia samodzielny wybór usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę, która będzie odpowiadać na jego indywidualne potrzeby rozwojowe, jak również wybór pracownika, który zostanie delegowany do udziału w usłudze rozwojowej.