Tytuł projektu: Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

Celem projektu jest poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie usług rozwojowych.

Fundusz Górnośląski S.A. pełni rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania dla projektu i prowadzi dystrybucję środków na realizację usług rozwojowych dla firm świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Zakłada się udział w projekcie 1481 MŚP i 6243 osób, , w okresie od 2019 do 2023r.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe woj. śląskie i będzie realizowany w latach 2019-2023. Fundusz Górnośląski S.A. pełni funkcję Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim. Operator ma za zadanie organizowanie promocji, rekrutację, podpisywanie umów wsparcia oraz wypłacanie środków finansowych.

Fundusz Górnośląski S.A. odpowiada za nabór firm, zawieranie umów wsparcia, rozliczanie usług rozwojowych, wypłacanie środków finansowych oraz monitoring.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL 2014-2020.  Budżet projektu to  57 073 235,30 zł, w tym dofinansowanie z UE 46 757 356,22 zł

Warunki przyznawania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF)

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie), odprowadzające podatki w województwie śląskim.

Kto może brać udział w usługach?
Kadra zarządzająca i pracownicy.
Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co?
Usługi rozwojowe – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.
Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile?
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu.
Maksymalna kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej szkoleniowej dla jednego pracownika w ramach projektu wynosi 5000 zł.
W odniesieniu do usługi doradczej kwota 5000 zł dotyczy całości usługi rozwojowej.
Zmienna kwota przeliczeniowa wynosi 7500 zł.

Jaki % dofinansowania?

  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
  • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
  • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Co to jest usługa rozwojowa?
Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników.
Kategorie usług rozwojowych:

  • usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy,
  • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Co to jest Baza Usług Rozwojowych – BUR?
Jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zwierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Baza jest dostępna na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Korzystanie z bazy jest bezpłatne.