Od 22 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z  dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy[1] o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1063).

Nowelizacja ustawy wprowadza między innymi nowy zakres informacji odnośnie dotychczas uzyskanej pomocy de minimis, jakie musi przedstawić ubiegający się o taką pomoc – art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Po wejściu w życie zmian, Wnioskodawca/ Beneficjent/Partner/ Uczestnik projektu i/lub inny podmiot, w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis będzie musiał przedstawić informację na temat dotychczas uzyskanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie. Składane dokumenty będą musiały wskazywać na łączną kwotę wszystkich trzech wyżej wymienionych pomocy.

Wzór nowego oświadczenia dostępny jest do pobrania na stronie Dokumenty

Przed zmianami podmioty ubiegające się o pomoc de minimis na podstawie ww. ustawy  zobowiązane były do złożenia jedynie informacji o uzyskanej dotychczas pomocy de minimis.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę RPO WSL.