Informujemy, że w naborze przewidzianym w dniach 22-28 lipca 2019r. obowiązywać będą nowe dokumenty zgłoszeniowe:

Nowe wzory dokumentów są zgodne z uchwałą nr 63 Komitetu Sterującego PSF z 24 czerwca br w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Za zakresie formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy aktualizacja ma charakter formalny – na liście załączników zaktualizowano nazwę oświadczenia o pomocy de minimis na obowiązującą obecnie „Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie

W regulaminie najważniejszą zmianą jest zmiana zasady sporządzania listy fiszek wniosków.
W dotychczasowych naborach kolejność spływu fiszek ustalana była na podstawie czasu dostarczenia fiszki (wg UPP) oraz numeru UPP.
Od najbliższego naboru kolejność ustalana będzie wg czasu dostarczenia fiszki (wg UPP) oraz czasu złożenia podpisu elektronicznego.

Zasada, że fiszkę należny podpisać elektronicznie i wysłać po rozpoczęciu naboru pozostaje bez zmian.