Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego (uchwała nr 913/40/VI/2019 z 8 maja 2019) od 13 maja br. obowiązuje nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Najważniejsze zmiany:

 • przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych jest poprzedzone wysłaniem fiszki wniosku – wyłącznie elektronicznie za pomocą Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP);
 • fiszka jest podpisywana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG, a podpis elektroniczny musi zostać złożony nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru (fiszki podpisane wcześniej nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń);
 • kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w dokumencie pn. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), który jest pobierany przez przedsiębiorcę z SEKAP po wysłaniu fiszki wniosku (data i godzina wskazane są w części UPP pn. Dane poświadczenia/Data doręczenia);
 • w przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP pn. Dane poświadczenia/Data doręczenia są identyczne dla kilku fiszek wniosków złożonych do danego operatora, o kolejności złożenia fiszek decyduje numer UPP wskazany w części UPP pn. Identyfikator Poświadczenia. Niższy numer UPP oznacza wcześniejsze złożenie fiszki.;
 • nabór fiszek rozpoczyna się o godzinie 8.00 i jest prowadzony do godziny 15.00 w każdym dniu naboru u danego operatora (fiszki złożone przed dniem naboru oraz przed godziną 8.00 i po godzinie 15.00 nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń);
 • jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru u wybranego przez siebie operatora;
 • operator zamyka daną rundę naboru przed upływem terminu określonego w harmonogramie naboru w przypadku, gdy z zestawienia zarejestrowanych w SEKAP fiszek wniosków wynika, że alokacja w danej rundzie naboru została przekroczona o 10% – fiszki wniosku, które zostaną złożone później są przyjmowane i rejestrowane . W przeciągu 2 dni od daty zarejestrowania fiszki przesyła przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia fiszki na adres e-mail wskazany w fiszce wniosku (potwierdzenie zawiera informację o wyczerpaniu alokacji);
 • informacja o zamknięciu naboru w danej rundzie jest niezwłocznie publikowana na stronie internetowej operatora oraz przekazywana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach celem zamieszczenia na stronie internetowej rpo.wup-katowice.pl oraz rpo.slaskie.pl – dodatkowo operator zamieszcza taką informację w punkcie dystrybucji w miejscu publicznie dostępnym;
 • operator sporządza listę fiszek wniosków zgodnie z kolejnością ich wpływu. Zestawienie określa, które fiszki zostały przyjęte w ramach alokacji dostępnej w danej rundzie naboru, natomiast lista zawiera: identyfikator poświadczenia UPP oraz datę i godzinę doręczenia UPP (lista podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej operatora oraz stronach rpo.wup-katowice.pl i rpo.slaskie.pl);
 • po elektronicznym złożeniu fiszki wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej wraz z wydrukowanym UPP oraz wydrukowaną fiszką wniosku bezpośrednio do operatora;
 • dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do operatora w terminie 2 dni od dnia elektronicznego złożenia fiszki (termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku);
 • w przypadku niedostarczenia papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych do operatora w ciągu 2 dni od daty elektronicznego złożenia fiszki, która została złożona przed wyczerpaniem alokacji, operator pozostawia dokumenty zgłoszeniowe bez rozpatrzenia, a uwolniona w ten sposób alokacja zostaje przeniesiona na kolejne rundy naboru;
 • po dostarczeniu wersji papierowej dokumentów zgłoszeniowych za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej operator w ciągu 2 dni od daty zarejestrowania dokumentów zgłoszeniowych przesyła potwierdzenie przyjęcia dokumentów elektronicznie na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy (po wyczerpaniu alokacji potwierdzenie zawiera dodatkowo informację o pozostawieniu dokumentów zgłoszeniowych bez rozpatrzenia).

Dokumenty uwzględniające odnośne zmiany znajdują się na stronie WUP (uchwała nr 61 wraz z załącznikiem).

Korespondencję w SEKAP można podpisywać cyfrowo również za pomocą profilu zaufanego e-PUAP.