W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu epidemii PARP rekomenduje realizację usług rozwojowych w formie zdalnej.

Dla wyjaśnienia, forma zdalna to nie to samo co e-learning (wytyczne dla e-learningu nie ulegają zmianie).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

Linki do wytycznych (po aktualizacji z 30.03.2020):

W celu zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości usług publikowanych w BUR PARP dopuszcza możliwość dokonywania modyfikacji sformułowanych w Wytycznych zasad, w odpowiedzi na dalszy rozwój sytuacji, której nikt nie jest w stanie przewidzieć, o czym PARP będzie informowała na portalu BUR i poprzez operatorów.

Linki archiwalne, obowiązujące do 29.03.2020: