Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 3 października 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Zmiana regulaminu wynika z konieczności dostosowania zapisów do znowelizowanej treści „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”, która została opublikowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dnia 20 sierpnia br.

Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy dopuszczenia do możliwości finansowania, w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania, procesów walidacji i certyfikowania kwalifikacji w podmiotach do tego uprawnionych niezarejestrowanych w BUR.  Warunkiem dla finansowania jest powiązanie walidacji i certyfikowania z usługą rozwojową prowadzącą do uzyskania kwalifikacji, oferowaną przez podmiot wpisany do BUR.

W praktyce oznacza to, iż Podmiot zarejestrowany w BUR oferujący usługę prowadzącą do zdobycia kwalifikacji zobowiązany jest do wskazania w Karcie Usługi podmiotu walidującego i certyfikującego dla tej kwalifikacji. Na przykład: szkoła nauki jazdy w karcie usługi dotyczącej szkolenia „Prawo jazdy kat. B” musi wskazać instytucję walidującą, czyli WORD oraz instytucję certyfikującą, czyli Starostę powiatu/Prezydenta miasta.

Jeśli instytucja walidująca lub certyfikująca nie jest zarejestrowana w BUR, Podmiot musi OBOWIĄZKOWO zawrzeć w cenie usługi koszt walidacji i certyfikowania. Dodatkowo w Karcie Usługi, pole 7.8 Informacje dodatkowe Podmiot musi podać składniki ceny, tj. koszt usługi oraz osobno koszt walidacji i certyfikowania.

W ślad za zmianą zapisów Regulaminu w rozdziale 4.2 Regulaminu zmianie uległ formularz Karty Usługi oraz instrukcja jej wypełniania.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionego Regulaminu pod adresem https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-portalu/regulamin.
Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.