dokumenty i papiery

Informujemy, że 13 lutego 2019 r. została podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne Kadry Gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach RPO WSL 2014-2020, czyli niniejszego projektu.

Znowelizowane dokumenty staną się obowiązujące od 18 marca 2019.

Najważniejsze zmiany to

  • prawo wniesienia odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych;
  • jednolita karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych;
  • maksymalna kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej dla jednego pracownika w ramach projektu wynosi 5000 zł;
  • termin na złożenie dokumentacji zgłoszeniowej – nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi;
  • brak możliwości równoczesnego złożenia dokumentów zgłoszeniowych dla tej samej usługi i skierowanej do tych samych pracowników do więcej niż jednego operatora;
  • cel biznesowy nie musi być sformułowany zgodnie z zasadą SMART.

Ogólne wzory dokumentów dostępne są na stronie WUP.
UWAGA! W naszym projekcie wymagane są wzory dokumentów po dostosowaniu do projektu.

Z aktualnymi ich wersjami można zapoznać się w sekcji Dokumenty